Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potential contaminate si a celor contaminate: obligatii, termene, etape – partea I

Autor: Mihai Constantin, Senior Consultant

Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate stipulează o serie de obligații legale ale deținătorilor de terenuri pe care au avut/au loc activităţi antropice cu potenţial de contaminare a solului, precum și ale autorităților publice locale și centrale.

Astfel, autoritațile publice locale au obligația de a identifica siturile potențial contaminate și de a transmite către agenția județeană pentru protecția mediului pe a cărei rază teritorială se află lista acestora, împreună cu datele de identificare și contact ale deținătorului de teren sau ale operatorului economic.

Ulterior acestei etape, conform art. 8, paragraful (1), agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite către deţinătorii terenurilor şi către operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea pe terenurile aflate pe lista prevăzută la art. 7 alin. (2) şi (3) chestionarele prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. Deținătorii terenurilor și operatorii economici au obligația de a completa și transmite chestionarele către agenția județeană pentru protecția mediului pe a cărei rază teritorială se află terenul în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea acestora.

Mai departe, agenția județeană pentru protecția mediului verifică și analizează informațiile menționate în chestionare și include aceste terenuri, dacă este cazul, în lista judeţeană a siturilor potenţial contaminate, listă actualizată permanent și accesibilă publicului.

Urmatoarea etapă este menționată în art. 15, paragrafele (1) si (2):

(1) Deţinătorul unui sit potenţial contaminat sau operatorul economic care îşi desfăşoară activitatea pe un sit potenţial contaminat şi se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 14 este obligat să notifice agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe a cărei rază teritorială se află situl potenţial contaminat;

(2) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe a cărei rază teritorială se află situl potenţial contaminat stabileşte şi notifică deţinătorul de teren/operatorul economic cu privire la obligaţia efectuării investigării preliminare, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării, în conformitate cu prevederile alin. (1).

Așa cum stipulează și art. 15, paragraful (1), deţinătorul unui sit potenţial contaminat sau operatorul economic care îşi desfăşoară activitatea pe un sit potenţial contaminat este obligat să realizeze investigarea preliminară și în alte cazuri, chiar dacă aceasta nu a fost solicitată expres de către agenția județeană pentru protecția mediului. Aceste cazuri sunt menționate în cadrul art. 14:

  1. a) la încetarea activităţii cu impact asupra mediului;
  2. b) la schimbarea activităţii sau a folosinţei sitului potenţial contaminat;
  3. c) în cazul schimbării regimului juridic al terenurilor pe care s-a desfăşurat sau se desfăşoară o activitate cu impact asupra mediului;
  4. d) la producerea accidentelor care conduc la contaminarea mediului, după îndepărtarea sursei şi poluanţilor deversaţi;
  5. e) la declararea falimentului sau lichidarea judiciară a unui operator economic;
  6. f) la solicitarea motivată a autorităţii competente pentru protecţia mediului;
  7. g) şi în alte cazuri prevăzute în lege.

Investigarea preliminară se execută de către experţi acreditaţi pentru activităţile din domeniul gestionării siturilor contaminate, conform art. 16, paragraful (1).

Conform art. 17, operatorul economic/deţinătorul de teren are obligaţia de a depune la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului raportul de investigare preliminară, în termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la art. 15 alin. (2).

Ulterior, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului analizează raportul de investigare preliminară şi îl aprobă sau stabileşte dacă sunt necesare completări, după caz.

Paragrafele art. 21 detaliază pașii care urmează, astfel:

(1) Dacă rezultatele raportului de investigare preliminară nu indică necesitatea efectuării etapei de investigare detaliată şi evaluare a riscului, iar situl potenţial contaminat supus investigării preliminare nu este utilizat şi nu se preconizează a fi utilizat pentru o folosinţă sensibilă, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului decide încadrarea sitului ca sit „adecvat pentru folosinţa mai puţin sensibilă”, potrivit anexei nr. 5, şi notifică operatorul economic/deţinătorul terenului;

(2) Indiferent de utilizarea terenului, dacă rezultatele raportului de investigare preliminară indică necesitatea efectuării investigaţiilor ulterioare, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului decide efectuarea etapei de investigare detaliată şi evaluare a riscului şi notifică operatorul economic/deţinătorul terenului.

(3) În cazul în care utilizarea prezentă sau viitoare a sitului potenţial contaminat este pentru o folosinţă sensibilă, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului decide efectuarea investigării detaliate şi evaluării riscului ca etapă obligatorie în continuarea investigării preliminare şi notifică operatorul economic/deţinătorul terenului.

(5) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului emite deciziile prevăzute la alin. (2)-(4), potrivit anexei nr. 6.

(6) În cazul schimbării regimului juridic al terenului pe care s-a desfăşurat sau se desfăşoară o activitate cu potenţial de contaminare, deţinătorul acestuia are obligaţia de a pune la dispoziţia potenţialului cumpărător raportul de investigare preliminară a sitului potenţial contaminat însoţit de decizia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor alin. (1)-(4).

În cadrul articolului următor va fi abordată procedura realizării investigațiilor ulterioare (investigare detaliată și evaluare a riscului), pentru cazurile în care agenția județeană pentru protecția mediului decide efectuarea acestei etape.

© AUDITECO GES S.R.L. - All Rights Reserved

Web Design by Danco Vision

en_USEnglish (United States)